ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Sportief in Nederland: Sportief in Nederland en aan hen gelieerde ondernemingen en/of bedrijven welke in haar opdracht bepaalde internet activiteiten uitvoeren.

  2. Contractant: de partij met wie Sportief in Nederland een overeenkomst betreffende adverteren op haar websites is aangegaan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

  3. Advertentie: het geheel van de in de overeenkomst afgesproken presentaties en/of banners en/of overige uitingen binnen de content van de community.

  4. Overeenkomst: de afspraken betreffende adverteren op één van de websites van Sportief in Nederland, die zijn vastgelegd mondeling danwel schriftelijk in een daartoe bestemd formulier en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

  5. Product/Dienst: het onderwerp waarvoor Contractant wenst te adverteren en een overeenkomst aangaat, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

  6. Woord-/beeldmerk: zoals weergegeven op de websites: Sportief in Nederland en de nog eventueel nieuwe uit te brengen websites.

  7. Content: de inhoud van één van de websites.

  8. Periode: de looptijd van de overeenkomst.

 

Artikel 2: Onderwerp van de overeenkomst

Sportief in Nederland heeft en exploiteert op Internet diverse websites waarop Advertenties worden opgenomen op grond van een met de Contractant gesloten overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Eventuele algemene voorwaarden van Contractant zijn uitdrukkelijk niet op deze overeenkomst van toepassing.

Artikel 3: Voorwaarden in relatie tot inhoud/ontwerp/levering/distributie van de Advertentie

3.1 Sportief in Nederland zal Contractant voorzien van alle specificaties met betrekking tot de Advertentie. Contractant verplicht zich jegens Sportief in Nederland alle specificaties te volgen.

 

3.2 Contractant zal de Advertentie vervaardigen conform de gebruikelijke (kwaliteits-) normen die betrekking hebben op soortgelijke producten evenals overeenkomstig de door Sportief in Nederland aangegeven technische specificaties.

 

3.3 Contractant verplicht zich jegens Sportief in Nederland iedere Advertentie aan Sportief in Nederland ter goedkeuring voor te leggen. Sportief in Nederland heeft steeds het recht om Advertenties op basis van haar moverende redenen te weigeren. Nadat Contractant een Advertentie aan Sportief in Nederland ter goedkeuring heeft voorgelegd, verplicht Sportief in Nederland zich jegens Contractant om uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst hiervan te berichten of zij al dan niet haar goedkeuring verleent.

 

Artikel 4: Gebruik merken Sportief in Nederland  

4.1 Indien Sportief in Nederland met Contractant in de overeenkomst heeft afgesproken dat Contractant in de Advertentie en/of in andere reclame-uitingen gebruik maakt van de websites van Sportief in Nederland, verplicht Contractant zich jegens Sportief in Nederland om de Advertentie en/of deze reclame-uiting(en), ook voor wat betreft de wijze waarop de merken van Sportief in Nederland daarin worden verwerkt, op voorhand ter goedkeuring aan Sportief in Nederland voor te leggen. Contractant dient hiervoor de in artikel 3 van deze algemene voorwaarden neergelegde procedure te volgen.

 

4.2 Contractant verplicht zich in al het materiaal waarin de merken van Sportief in Nederland voorkomen, te vermelden dat de gebruikte merken gedeponeerde merken van de relevante B.V. van Sportief in Nederland zijn. Op verzoek van Sportief in Nederland zal Contractant daarnaast elke andere mededeling opnemen die Sportief in Nederland in verband met haar auteurs-, model- of merkrechten wenselijk acht. De wijze waarop de in deze bepaling bedoelde vermeldingen plaatsvindt, dient conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden door Sportief in Nederland te worden goedgekeurd.

 

Artikel 5: Totstandkoming en looptijd van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen Sportief in Nederland en Contractant komt tot stand door een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst tussen Sportief in Nederland en Contractant. Indien de eerste overeenkomst mondeling tot stand is gekomen zal Sportief in Nederland aan Contractant een bevestiging schriftelijk danwel via e-mail doen toekomen. Indien Contractant van mening is dat de in de bevestiging genoemde afspraken onjuist zijn dient zij Sportief in Nederland hiervan direct van in kennis te stellen. Sportief in Nederland zal zich zoveel mogelijk inspannen om de afspraken dienovereenkomstig aan te passen.

 

5.2 De overeenkomst wordt gesloten voor de in de overeenkomst bepaalde tijd. De overeenkomst wordt telkenmale voor een periode van 12 maanden tegen dezelfde afgesproken voorwaarden voortgezet, tenzij na schriftelijke aankondiging van Sportief in Nederland dat de looptijd van de overeenkomst ten einde loopt en/of is gelopen, schriftelijk of telefonisch kenbaar is gemaakt dat voortzetting niet op prijs wordt gesteld.  Contractant heeft die mogelijkheid tot en met tien dagen na de einddatum van de voorafgaande overeenkomst of tot en met tien dagen na aankondiging van Sportief in Nederland indien aankondiging plaatsvindt korter dan 10 dagen voor de einddatum van de looptijd of daarna.

 

5.3 Contractant heeft in de eerste periode tot 5 werkdagen na het aangaan van de  mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst de mogelijkheid af te zien van de overeenkomst. Dit dient middels een mail of aangetekend schrijven plaats te vinden. Daar de factuur welke betrekking heeft op de overeenkomst altijd minimaal 5 werkdagen na het aangaan van de overeenkomst wordt toegezonden is het niet mogelijk na ontvangst van de factuur af te zien van de overeenkomst.

 

Artikel 6: Afrekening vergoedingen

6.1 Indien additionele werkzaamheden of aanpassingen tussentijds verricht dienen te worden op indicatie van Contractant, zal Sportief in Nederland deze na overleg met de Contractant separaat in rekening brengen tegen het dan geldende uurtarief, danwel anders afgesproken.

 

6.2 Alle in de overeenkomst genoemde bedragen en vergoedingen zijn exclusief belastingen, heffingen en eventueel bijkomende kosten zoals die voor communicatieverbindingen, research, porti en afhandeling, tenzij anders is vermeld in de overeenkomst.

 

6.3 Sportief in Nederland brengt Contractant de verschuldigde bedragen d.m.v. een factuur in rekening volgens de overeengekomen betalingstermijnen zoals vermeld in de overeenkomst. Betaling dient te geschieden op een door Sportief in Nederland aangegeven bankrekening uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

 

6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Contractant in verzuim en is hij de wettelijke rente, verhoogd met twee procent, aan Sportief in Nederland verschuldigd. In dat geval kan Sportief in Nederland tevens aanspraak maken op vergoeding van administratiekosten, zijnde minimaal €25,- per geval van verzuim. Vervolgens kan Sportief in Nederland Contractant een termijn van minimaal veertien dagen geven waarbinnen Contractant alsnog tot betaling dient over te gaan. Indien Contractant eveneens niet binnen deze termijn het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele rente en bijkomende kosten, voldoet, heeft Sportief in Nederland het recht de overeenkomst per direct op te zeggen als gevolg waarvan deze beėindigd wordt, dit onverminderd het recht van Sportief in Nederland het verschuldigde bedrag en vergoeding van de door haar geleden of te lijden schade en andere gemaakte kosten te vorderen. Sportief in Nederland zal zonodig de vordering overdragen aan een extern incassobureau. Eventuele bijkomende kosten van het incassobureau, conform de wet maximering incassokosten, zijn voor rekening van Contractant, ook als Contractant alsnog nadat de vordering is overgedragen aan het incassobureau direct aan Sportief in Nederland het openstaande bedrag (deels) voldoet. Zodra Contractant in verzuim verkeert, heeft Sportief in Nederland het recht de Advertentie van Contractant en/of alle andere verwijzingen naar Contractant per direct van de website te verwijderen, zonder dat hierbij voor de Contractant recht op (gedeeltelijke) restitutie van de vergoeding geldt.

 

6.5 Sportief in Nederland stelt waardebonnen (zgn. “Sportief in Nederlandbon”) ter beschikking t.w.v. €25,- (inc. BTW) die ingeleverd kunnen worden bij Contractant. Contractant kan de waardebon(nen) opsturen naar Sportief in Nederland ter vergoeding. Sportief in Nederland zal alleen tot vergoeding overgaan wanneer a) de originele bon wordt opgestuurd, b) de geldigheidsdatum plus 1 maand niet verlopen is op het moment van ontvangst door Sportief in Nederland c) Contractant geen bedragen verschuldigd is aan Sportief in Nederland en d) de Contractant op het moment van ontvangst nog actief klant is. De waardebonnen kunnen nimmer verrekend worden met nog openstaande bedragen.  

 

Artikel 7: Vrijwaring/Aansprakelijkheid

7.1 Contractant staat jegens Sportief in Nederland volledig in voor de juistheid van de Advertentie en/of de inhoud daarvan eveneens als voor alle uitingen en verwijzingen van en naar en over Contractant. Contractant garandeert dat de Advertentie volledig voldoet aan en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van Sportief in Nederland en/of derden. Contractant garandeert dat de Advertentie voldoet aan alle wettelijke en andere regelingen op het gebied van marketing, communicatie en dergelijke, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de Wet Misleidende Reclame, de Wet op de Kansspelen, de Wet Persoonsregistratie, de wet AVG, de Nederlandse Reclame Code, de voorschriften van de Keuringsraad openlijke aanprijzingen geneesmiddelen en de Keuringsraad aanprijzing medische aspecten.

 

7.2 Contractant vrijwaart hierbij Sportief in Nederland voor alle eventuele aanspraken van derden, van welke aard dan ook, met betrekking tot of in verband staande met de (inhoud van) de Advertentie, de intellectuele eigendomsrechten van deze derden danwel alle andere aanspraken en/of rechten van derden in verband met de Advertentie en haar inhoud. De vrijwaring heeft betrekking op alle mogelijke vorderingen van derden, al dan niet tot vergoeding van schade, gemaakte en/of te maken kosten en/of wettelijke rente, vermeerderd met de eventuele kosten van rechtsbijstand die Sportief in Nederland in verband met de in dit artikel bedoelde aanspraken van derden zal dienen te moeten maken.

 

7.3 Sportief in Nederland verklaart hierbij rechthebbende te zijn op haar, op de website opgenomen, merken. Indien Contractant op grond van de overeenkomst gerechtigd is de merken van Sportief in Nederland in haar Advertentie te gebruiken, zoals is bedoeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, staat Contractant jegens Sportief in Nederland volledig in en is verantwoordelijk voor de afbeelding/uiting die als gevolg hiervan in totaal ontstaat. Het gestelde in artikel 7.2. is van overeenkomstige toepassing.

 

7.4 Contractant exploiteert de producten/diensten waarop een Advertentie betrekking heeft, danwel waar deze Advertentie aan refereert, geheel voor eigen rekening en risico. Contractant vrijwaart Sportief in Nederland volledig voor alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, in verband hiermee.

 

Artikel 8: Beschikbaarheid website

8.1 Sportief in Nederland spant zich zoveel mogelijk in om ervoor zorg te dragen dat alle websites van Sportief in Nederland steeds beschikbaar zijn.

8.2 Indien er sprake mocht zijn van een storing danwel andere oorzaak als gevolg waarvan alle website van Sportief in Nederland tijdelijk niet beschikbaar zouden zijn, is Sportief in Nederland - behoudens aantoonbare opzet of grove schuld van Sportief in Nederland - niet aansprakelijk voor de door Contractant, danwel enige derde, als gevolg hiervan te lijden of geleden schade en/of gemaakte of te maken kosten. In dat geval heeft Contractant geen aanspraak op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de voor de plaatsing van de Advertentie op één van de websites van Sportief in Nederland verschuldigde bedragen.

 

8.3 In het geval één van de websites van Sportief in Nederland gedurende een onafgebroken periode van 4 weken niet beschikbaar zijn, heeft Contractant het recht op teruggave van het bedrag dat Contractant met betrekking tot deze periode aan Sportief in Nederland voor de plaatsing van de Advertentie heeft betaald. Sportief in Nederland is in dat geval niet aansprakelijk voor door Contractant in verband hiermee geleden of te lijden schade danwel gemaakte of te maken kosten.

 

8.4 Indien de werking van één van de website van Sportief in Nederland gedeeltelijk of geheel afhankelijk is van overeenkomsten tussen Sportief in Nederland en derden en zulke overeenkomsten door deze derden geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook niet kunnen worden nageleefd, danwel beëindigd worden en Sportief in Nederland niet in staat is op redelijke voorwaarden gelijkwaardige overeenkomsten te sluiten, kan Sportief in Nederland de overeenkomst met Contractant onmiddellijk beëindigen. In dat geval zal Sportief in Nederland eventueel vooruit betaalde bedragen voor het resterende deel van de overeenkomst aan Contractant terug betalen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en klachten

9.1 De aansprakelijkheid van Sportief in Nederland voor de door Contractant en/of derden geleden directe en indirecte schade, dan wel gemaakte of te maken kosten, als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de verplichtingen van Sportief in Nederland is, behoudens bij aantoonbare opzet en/of grove schuld van Sportief in Nederland, is beperkt tot de hoogte van het op jaarbasis door Contractant aan Sportief in Nederland verschuldigde bedrag.

 

9.2 Sportief in Nederland is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de door Contractant ingediende Advertentie, behalve in het geval er sprake is van aantoonbare grove schuld en/of nalatigheid aan de zijde van Sportief in Nederland.

 

9.3 Klachten ter zake de uitvoering van de overeenkomst dienen door Contractant zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen, schriftelijk bij Sportief in Nederland en met een duidelijke omschrijving van de klacht te worden ingediend. Indien Contractant de klacht niet tijdig bij Sportief in Nederland indient, vervalt elke aanspraak jegens Sportief in Nederland.

 

Artikel 10: Beëindiging overeenkomst

10.1 De overeenkomst met Contractant eindigt, van rechtswege, onmiddellijk en zonder dat hiertoe opzegging noodzakelijk is: a. door faillissement, surseance van betaling, ontbinding of onderbewindstelling van een der partijen; b. door liquidatie of (formele) bedrijfsbeëindiging van een der partijen. Hierbij vervalt nadrukkelijk niet de plicht tot betaling van Contractant aan Sportief in Nederland.

 

10.2 Sportief in Nederland is bevoegd om deze overeenkomst tussentijds, door middel van een aangetekende brief aan adverteerder met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen op te zeggen, als gevolg waarvan deze overeenkomst beëindigd zal zijn indien Contractant haar verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst, nadat haar hiertoe schriftelijk een redelijke termijn voor nakoming is gesteld, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

 

10.3 In de in artikel 6 lid 4 van deze algemene voorwaarden omschreven situatie heeft Sportief in Nederland onder de in die bepaling genoemde voorwaarden het recht de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee werkdagen op te zeggen als gevolg waarvan de overeenkomst beëindigd zal zijn.

 

10.4 Indien er sprake is van omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Sportief in Nederland liggen, waaronder mede begrepen wijzigingen in de toepasselijke wettelijke regelgeving, als gevolg waarvan Sportief in Nederland de overeenkomst in alle redelijkheid niet meer kan nakomen, heeft Sportief in Nederland het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, waarbij zij niet gehouden is tot enige vergoeding van schade en/of kosten aan Contractant over te gaan.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegd rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

 

Algemene voorwaarden (versie mei 2019)

Logo Sportief in Nederland.png

INSPIRATIE IS ONZE GROOTSTE MOTIVATOR

Wij zetten ons in voor deze top atleten!

Veerle Goossens

Lizzy de Greef

Sander Nooij

Shanice Silva Cruz

Volg onze atleten

Wij juichen (paralympische) atleten toe die bijzondere sportprestaties hebben als doel. Een doel met focus die zo'n inspirerende impact heeft dat het anderen motiveert het beste uit zichzelf te halen 

sport in jouw provincie

Op onze website vind je alles rondom het ontdekken van jouw passende sportactiviteit, maar ook om het sporten zo goed mogelijk en blessure vrij te kunnen doen.

Kies jouw Sport PRODUCT en dienst

Wij hebben een breed aanbod aan producten en diensten die jou helpen de beste (sport) versie te worden. Kies uit ons brede assortiment voor een gezond en sportief leven.

Lees onze Sportieve BLOG

Geschreven voor en door sporters om jou te inspireren om in beweging te komen. Sporten verandert je leven. 

Stichting Sportief in Nederland

Social Media

Wil je als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws en de nieuwste blogs vól inspiratie voor een energieker, gezonder en sportiever leven? Wil je onze atleten op de voet volgen, zodat jij met je neus er bovenop zit als zij GOUD in handen krijgen? 

Onze Atleten

Wij juichen (paralympische) atleten toe die bijzondere sportprestaties hebben als doel. Een doel met focus die zo'n inspirerende impact heeft dat het anderen motiveert het beste uit zichzelf te halen.

Diverse onderwerpen

Onze website staat boordevol vacatures, blogs, maar ook  stellen wij als team Sportief in Nederland ons graag aan je voor.

Ons adres

Stichting Sportief in Nederland

Onderdeel van 
AED EVENEMENTEN GROUP

Rattinkstraatje 2 7413AJ Deventer

KvK 65589246

info@sportiefinnederland.nl

Bank: NL75 INGB 0007 9963 20

2019 © Sportief in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden |  Logo: Freepik

Den Haag | Nederland